Obchodni Podminky

Formulář pro odstoupení od smlouvy 

Reklamační protokol

OBCHODNÌ PODMÍNKY

Duponas s. r. o. – účinné od 01.01.2020,

 1. Všeobecná ustanovení a platnost Obchodních podmínek

Tyto Obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) společnosti Duponas s.r.o., se sídlem Fügnerova 710, 46401 Frýdlant,  identifikační číslo: 01661051,  zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ùstí nad Labem, oddíl C vložka 33185 (dále jen „Prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních Stran vzniklé v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím  prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího, na základě které je Společnost povinna dodat Kupujícímu Zboží a Kupující je povinen Zboží převzít a zaplatit Společnosti Kupní cenu. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na internetové adrese www.shop.duponas.cz.

Tyto Obchodní podmínky se stávají součástí každé Kupní smlouvy, nedohodnou-li se Prodávající  a Kupující písemně jinak. Je-li mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena písemná Kupní smlouva o dodávkách Zboží, má tato písemná smlouva, v případě rozporů mezi jejich ustanoveními a ustanoveními těchto Obchodních podmínek, přednost před zněním těchto Obchodních podmínek.

Je-li Kupující Spotřebitelem, vztahují se na vzájemná práva a povinnosti mezi ním a Prodávajícím tyto Obchodní podmínky v nejvýše možném rozsahu, tak aby byla zachována všechna práva Spotřebitele v rozsahu požadovaném dle zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně Spotřebitele a dalších právních předpisů. Existuje-li rozpor mezi těmito Obchodními podmínkami a Kupní smlouvou, platí vždy ustanovení pro Spotřebitele nejvýhodnější.

Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

 1. Pojmy

V těchto Obchodních podmínkách mají pojmy psané s velkým počátečním písmenem následující význam:

Ceník“ znamená aktuální ceník zboží ke dni uzavření Kupní smlouvy.

E-shop“ znamená on-line obchod provozovaný Společností na www.shop.duponas.cz, kde může Kupující vyplněním objednávkového formuláře učinit on-line nákup Zboží (Návrh na uzavření Kupní smlouvy). Spotřebitel může Návrh na uzavření Kupní smlouvy on-line podat pouze ve smyslu článku 5 Obchodních podmínek

Kupní cena“ znamená cenu určenou dle Ceníku platnou v okamžiku učinění Návrhu, kterou je Kupující povinen zaplatit Společnosti za dodané Zboží. Kupní cena nezahrnuje Vratnou zálohu dle článku 7 Obchodních podmínek. Vratná záloha jsou splatné spolu s Kupní cenou v souladu s článkem 6

Kupní smlouva“ znamená Kupní smlouvu uzavřenou dle těchto Obchodních podmínek v souladu s ustanoveními § 2079 a násl. Občanského zákoníku

Kupující“ znamená Spotřebitele nebo Podnikatele, jenž se Společností uzavřel Kupní nebo učinil Návrh

Návrh“ znamená návrh na uzavření individuální Kupní smlouvy učiněný Kupujícím vůči Společnosti ve smyslu § 1731 Občanského zákoníku;

Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

Obchodní podmínky“ znamenají tyto Obchodní podmínky účinné od uvedeného data účinnosti

Podnikatel“ znamená ve smyslu § 420 a násl. Občanského zákoníku osobu, která uzavírá Kupní smlouvu v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání

Prodejní místo“ znamená sídlo Společnosti

 Prodávající= Společnost“ má význam dle článku 1 těchto Obchodních podmínek

Spotřebitel“ znamená Kupujícího, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Kupní smlouvu se Společností nebo s ní jinak jedná

Strany“ znamenají společné označení pro Prodávajícího a Kupujícího. Každý z nich zvlášť pak dále jen jako „Strana“

Zboží“ znamená výrobky, které jsou uvedeny v některém z katalogů Společnosti ve znění platném ke dni uzavření Kupní smlouvy a jsou předmětem této smlouvy, případně jsou předmětem Kupní smlouvy na základě přijatého Návrhu. Jedná se zejména o náhradní, repasované díly do automobilů.

 1. Ochrana osobních údajů

 

Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších  předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a jiné informace uvedené v objednávce (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Společností, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Prodávajícímu.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Pro řádné doručení zboží předáváme vámi zvolenému dopravci údaje, které vyplníte v objednávce. Jedná se zejména o tyto údaje: vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, pomocí něhož vás může dopravce kontaktovat, v případě platby na dobírku i částku, kterou je třeba při převzetí Zboží uhradit. Dopravce je oprávněn předané osobní údaje zpracovávat pouze pro účely doručení Zboží a poté je musí bezodkladně smazat.

Naše Společnost nemá žádné údaje o platebních kartách, kterými u nás platíte. Těmito údaji disponuje pouze zabezpečená platební brána a příslušná bankovní instituce.

Dojde-li k vymáhání našich práv mohou být vaše osobní údaje předány třetímu subjektu. Uloží-li nám právní řád nebo orgán státní moci povinnost k předání vašich osobních údajů, údaje musíme předat.

Kromě osob dopravujících Zboží a státních orgánů nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám. Pokud naší Společnosti poskytnete osobní údaje třetích osob, musíte Vy sami informovat danou osobu a zajistit její souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k Prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Prodávajícího.

Své právo můžete také uplatnit prostřednictvím e-mailu kontakt@duponas.com

V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

–  požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

–  požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, Prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.

Zažádáte-li o výmaz vašich osobních údajů, nedojde ovšem k výmazu údajů na dokumentech, jež jsme povinni ze zákona uchovávat. Budeme-li vaše osobní údaje potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být taktéž vaše žádost odmítnuta.

Informace o vaší platební kartě neukládáme. Tyto informace jsou uchovávány u platební brány. Nemůžeme je tedy vymazat ani editovat. V tomto případě kontaktujte platební bránu.

Zažádat o výmaz osobních údajů máte právo v těchto případech:

Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány.

Odvolal/a jste svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování.

Vznesl/a jste námitku proti zpracování os. údajů a máte za to, že při posouzení námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje Váš zájem nad naším zájmem na zpracování těchto osobních údajů.

Osobní údaje jsou zpracovány protiprávně.

Povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis.

Jedná se o osobní údaje dětí mladších 16 let. Náš internetový obchod není určen pro děti mladší 16 let. Osoba mladší 16 let může náš internetový obchod používat pouze se souhlasem jeho zákonného zástupce.

Nevyhoví-li Prodávající nebo zpracovatel žádosti, má Kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se Zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.

V rámci poskytování relevantních informací může Prodávající krátkodobě uchovávat informaci o předchozí návštěvě na webových stránkách. Tato informace není žádným způsobem svázána s jakýmikoliv osobními údaji nebo dalšími informacemi o návštěvníkovi mimo samotného faktu, že web navštívil, a je používána výhradně za účelem poskytnutí relevantních sdělení na webových stránkách nebo v reklamní síti používané Prodávajícím. Vymazáním „cookies“ z paměti prohlížeče Kupujícího, respektive zablokováním jejich ukládání je možné kdykoliv tyto informace smazat nebo i zablokovat jejich jakékoliv další využívání. Vzhledem k tomu, že Prodávající nepropojuje informace z tzv. „cookies“ a osobních údajů, nejedná se o zpracování osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.

 1. Kupní ceny Zboží

 

Uvedené Kupní ceny jsou konečné, tzn. včetně DPH. Kupní ceny nezahrnují případné další poplatky jako vratné zálohy, dopravné.

Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.

Tímto ustanovením není omezena možnost Společnosti uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Společnost si vyhrazuje právo na změny Kupních cen. Aktuální Kupní ceny jsou vždy uvedeny v Eshopu u příslušného Zboží. Bez souhlasu Kupujícího není možné měnit Kupní ceny u Zboží, na které byla již uzavřena Kupní smlouva.

Za dodané Zboží je Kupující povinen zaplatit Společnosti Kupní cenu určenou podle Ceníku platného v době uzavření Kupní smlouvy, pokud se obě Strany výslovně nedohodly jinak. V pochybnostech či sporech platí, že Kupující je povinen zaplatit Kupní cenu uvedenou na faktuře.

5. Uzavření Kupní smlouvy

Kupní smlouvu lze mezi Stranami uzavřít osobně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím internetového E-shopu  Duponas. Společnost doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes internetový obcchod.

Veškerá prezentace Zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží.

Společnost je oprávněna v případě uzavírání Kupní smlouvy s Kupujícím odsouhlasit Návrh tím, že dodá Zboží na adresu uvedenou v Návrhu (a není-li adresa v Návrhu uvedena na adresu sídla, provozovny nebo bydliště Kupujícího), v takovém případě je Kupní smlouva uzavřena okamžikem dodání Zboží Kupujícímu.

Pro vyloučení pochybností si Strany sjednávají, že na akční Zboží se vztahují všechna ustanovení Kupní smlouvy i těchto Obchodních podmínek, pokud v nich není uvedeno jinak, bez jakéhokoli omezení.

Pro vyloučení pochybností Strany dále výslovně vylučují použití § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku, tudíž vystavení Zboží na E-shopu se nepovažuje za nabídku k uzavření Smlouvy s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti Společnosti plnit.

Pro objednání Zboží vyplní Kupující objednávkový formulář umístěný na  E-Shopu.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednaném Zboží, způsobu úhrady Kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného Zboží, informace o nákladech spojených s dodáním Zboží či informace o vratných zálohách.

V případě, že Kupující učiní prostřednictvím E-shopu objednávku Zboží, ve které zvolí jako způsob odběru Zboží doručení na adresu sídla, provozovny či bydliště Kupujícího, považuje se tato objednávka za Návrh a jejím potvrzením ze strany Společnosti dojde k uzavření Kupní smlouvy.

Společnost si vyhrazuje právo ve výjimečných případech objednané Zboží Kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že E shop uváděl omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném Zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li Zboží vyprodáno a trvale u dodavatele nedostupné. V tomto případě dochází ke stronování objednávky. Společnost se zavazuje v takovýchto případech vrátit Kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě Kupní smlouvy.

Vzniklou Kupní smlouvu včetně dohodnuté ceny lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Vztahy a případné spory vzniklé na základě uzavřené smlouvy, budou řešeny výhradně dle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Vznikne-li pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu 5 let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

 1. Vlastnické právo a splatnost Kupní ceny, platební podmínky

Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem dodání Zboží. Vlastnické právo k dodanému Zboží přechází na Kupujícího až dnem úplného zaplacení Kupní ceny.

Kupní cena a cena za dopravu je splatná okamžikem dodání Zboží Kupujícímu, a to v hotovosti nebo bezhotovostním převodem na účet Společnosti uvedený na faktuře. Je-li mezi Společností a Kupujícím uzavřena Rámcová smlouva, je Kupní cena splatná dle podmínek uvedených v příslušné Rámcové smlouvě.

Je-li Kupující v prodlení s úhradou Kupní ceny, je Společnost oprávněna, pokud Kupní smlouva nestanoví něco jiného, požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky Kupní ceny za každý kalendářní den prodlení.

Společnost akceptuje následující platební podmínky. Zvolený způsob úhrady Zboží je v kompetenci Kupujícího.

Hotově lze za Zboží zaplatit pouze při osobním odběru v prodejně Duponas spol s r.o., Fügnerova 710, 46401 Frýdlant

Při platbě na dobírku, je Zboží hrazeno přímo řidiči přepravní společnosti nebo poštovnímu doručovateli až při jeho převzetí.

Při platbě klasickým bankovním převodem uhradí Kupující částku na účet Společnosti, který obdrží v potvrzovacím e-mailu o přijetí objednávky společně s variabilním symbolem.

Bankovní spojení u Komerční banky

Číslo účtu:      107-5431220227/0100

IBAN: CZ84 0100 0001 0754 3122 0227

Swift kód: KOMBCZPPXXX

Měna:  CZK

Není-li částka připsána na účet Společnosti nejpozději do 5 pracovních dnů, bude objednávka stornována.

Online platby

Poskytujeme online platby prostřednictvím systému Paypal.

 1. Vratné zálohy, zálohy na Kupní cenu

Společnost prodává některé Zboží zálohované Vratnou zálohou (dále jen „Vratná záloha“). Vztahuje-li se na Zboží Vratná záloha, je tato skutečnost (včetně výše Vratné zálohy) uvedena na faktuře  a tato Vratná záloha je připočtena ke Kupní ceně.

Kupujícímu vzniká nárok na vrácení Vratné zálohy po splnění následujících podmínek:

Kupující vrátil Zboží, na které se vztahuje Vratná záloha.

Kupující řádně uhradil Vratnou zálohu ve lhůtě splatnosti.

Kupující nemá vůči Společnosti žádné splatné dluhy.

Kritéria pro vrácení repasovaných dílů:

 1. Čerpadlo nesmí být mechanicky poškozené, deformované nebo nekompletní.
  2. Nesmí být poškozena plastová nádobka nebo konektory.
  3. Čerpadlo musí být bez olejových náplní.

Společnost může při přijetí rezervace na Zboží, které je nutno speciálně objednat u dodavatele Společnosti, požadovat po Kupujícím zaplacení zálohy na Kupní cenu do výše 50 % konečné Kupní ceny.

 1. Dodací podmínky

 

Společnost odevzdá Kupujícímu Zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Společnost se zavazuje dodat Zboží v co nejkratším termínu od potvrzení Návrhu (objednávky). Kupující má právo zvolit si způsob dopravy, který mu nejvíce vyhovuje.

 

Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího ke dni zaplacení Kupní ceny. Zboží až do jeho úplného zaplacení zůstává ve vlastnictví Společnosti. Při platbě před dodáním (bank. převodem) zůstává Zboží ve vlastnictví Společnosti až do předání Zboží Kupujícímu.

Česká pošta doručuje standardní zásilky s využitím služby „Balík do ruky“, tzn. na adresu uvedenou Kupujícím. V den odeslání balíku obdrží kupující SMS a email s bližšími informacemi o doručení, které proběhne zpravidla další pracovní den.

Přepravní společnost DPD doručuje standardní zásilky na kupujícím určené místo dodání. V den doručení obdrží kupující informační SMS s předpokládaným časem doručení v rozmezí 3 hodin. Nehodí-li se kupujícímu daný termín doručení, může ho dle pokynů zaslaných v SMS posunout o 1, 2 nebo 3 pracovní dny.

Objednané Zboží si může Kupující osobně převzít na adrese sídla Společnosti:

Duponas s.r.o., Fügnerova  710, 46401 Frýdlant

Kupující je povinen zásilku při převzetí pečlivě zkontrolovat a v případě, že vykazuje zjevné poškození, ihned sepsat s přepravcem „ Zápis o škodě“. Na pozdější reklamace z těchto důvodů nebude brát Společnost zřetel.

V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Společnost si vyhrazuje právo na změnu termínu dodání z důvodu vytíženosti výrobců nebo přepravních společností.

 1. Odstoupení od smlouvy

 

Je-li Kupující Spotřebitelem, má právo v případě, že objednal Zboží prostřednictvím E-shopu, mimo případy uvedené v § 1837 Občanského zákoníku, odstoupit od Kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí Zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. V případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží.  Toto odstoupení oznámí Kupující Společnosti písemně na adresu sídla Společnosti nebo e-mailem na kontakt@duponas.com. Pro tyto účely může zákazník využít vzorový formulář pro odstoupení, který je dostupný níže. Tímto ustanovením není jakkoli dotčena garance vrácení Zboží.

 

Odstoupí-li Kupující, který je Spotřebitelem, od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, Zboží, které od ní obdržel.

Zboží zaslané Kupujícím zpět na provozovnu Společnosti by mělo být zasláno úplné, tj. včetně příslušenství, nepoškozené, čisté, s dokladem o koupi a pokud možno v originálním obalu. Kupující odpovídá Společnosti za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Je-li vrácené Zboží poškozeno nebo z jiného důvodu vzniknou Společnosti výdaje s uvedením produktu do původního stavu, může být částka vrácená Kupujícímu ponížena o tyto náklady.

Odstoupí-li Kupující, který je Spotřebitelem, od Kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného Zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější  způsob dodání Zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost Kupujícímu náklady na dodání Zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Společnosti odeslal.

V případě zaslání peněz Kupujícímu zpět složenkou bude z ceny zboží odečteno 90 Kč (poplatek ČP a administrace). Kupující je i nadále povinen zaplatit náklady spojené se zasláním zboží zpět Prodávajícímu i v případě, kdy nemůže být Zboží vráceno obyčejnou pozemní poštou.

Vrácené Zboží zasílejte vždy na adresu sídla Společnosti Duponas s r.o.

Zboží zaslané zpět na dobírku nebude prodávajícím převzato!

Kupující má právo na vrácení zakoupeného Zboží nad rámec zákona, akceptuje-li níže uvedené podmínky.

Kupující obdrží zpět finanční částku na základě lhůty ode dne zakoupení.

Ve výši 100 % při vrácení Zboží dle § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku, tedy do 14 dnů.

Ve výši  75 % při vrácení Zboží do 30 dnů

Zboží po 45 dnech již nelze vrátit. Nelze vrátit zjevně použité či poškozené díly.

Na vrácení poštovného má Kupující právo pouze při vrácení Zboží dle § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku, viz. článek 9. Odstoupení od smlouvy. Kupující vždy odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které  vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti

 1. Práva z vadného plnění a záruka za jakost, reklamace Zboží

 

Práva a povinnosti smluvních Stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí Kupujícím bez vad. Společnost odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal má Zboží vlastnosti, které si Strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží.

Dále, že se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá, že je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a že Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží v době 24 měsíců od převzetí, je-li koncovým Spotřebitelem a v době dvanácti 12 měsíců, je-li Podnikatelem. U použitého Zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců, takové zkrácení lhůty vyznačí Prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní Strany dohodnou jinak nebo Prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.

K reklamaci je nutné předložit doklady o prodeji Zboží – fakturu či daňový doklad, které slouží zároveň jako list záruční, a popsat zjištěné vady pomocí reklamačního protokolu.

Prodávající si vyhrazuje právo vadné a případně neopravitelné Zboží nahradit Zbožím jiným se stejnými parametry. Všechny reklamace budou vyřízeny v zákonné lhůtě 30 dnů od data přijetí. Kupující bere na vědomí, že v případě výměny Zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí uplynutím 24 měsíců po převzetí Zboží, je-li koncovým Spotřebitelem a 12 měsíců, je-li Podnikatelem.

Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v případě, že Prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, doklad o odborné montáži, aj.). Prodávající je povinen si tyto doklady vyžádat a lhůta pro vyřízení reklamace je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů Kupujícím.

Pokud nebude zásilka doručena Kupujícímu, i když byla řádně objednána a potvrzena, je nutné v co nejkratší době kontaktovat Prodávajícího.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě poškození Zboží při přepravě. Tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí. Nárok zaniká také při neodborné instalaci výrobku, zacházením či obsluhou nebo použitím, které je v rozporu s uživatelskou příručkou či návodem, poškozením nebo živly, nadměrným zatěžováním Zboží nebo používáním, které je v rozporu s návodem.

Zakoupené výrobky jsou určeny k montáži odborným servisem. V případě jejich dalšího prodeje jste povinni seznámit Vaše zákazníky s Obchodními podmínkami.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Pokud Kupující po obdržení Zboží objeví vadu na výrobku, je nutné kontaktovat Prodávajícího ohledně postupu reklamačního řízení. Je třeba uvést zjištěné vady a následně doručit osobně či poštou reklamované Zboží na adresu Prodávajícího a to nejpozději do p pracovních dnů od převzetí zásilky.

Má-li věc vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Při reklamaci Zboží nehradí naše Společnost žádné další náklady, včetně nákladů namontování, případně vymontování Zboží.

Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit.

Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

V případě, že Prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se Kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě Strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

Nedojde-li k dohodě mezi Kupujícím a Prodávajícím, může se Kupující obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů zejména na systém www.vasestiznosti.cz, případně na příslušný soud.

Naše adresa pro uplatnění reklamace je:

Duponas s. r.o.

Fügnerova 710

46401 Frýdlant

Kontaktní osoba pověřená komunikací se zákazníky:

Petra Dobřichovská

kontakt@duponas.com

tel: 721 720 726

Provozní doba: 8:00 – 16:00 (pracovní dny)

Reklamaci je samozřejmě možné uplatňovat i osobně na sídle Společnosti.

Reklamace zásilky

Při převzetí zásilky zkontrolujte, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Pokud Kupující zjistí zjevné vady (např. poškozený obal, nalomení – ulomení části zásilky, poškození obsahu uvnitř), je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu dopravci a sepsat s ním ihned na místě reklamační protokol.

 1. Další práva a povinnosti smluvních stran

 

Mimosoudní vyřizování stížností Spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy kontakt@duponas.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.

Je-li Kupující Spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení případných sporů z Kupní smlouvy se Společností v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz)

Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

 1. Závěrečná ustanovení

Strany se dohodly, že ustanovení těchto Obchodních podmínek mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek Kupujícího.

Obchodní podmínky jsou závazné pro Kupujícího a Prodávajícího ode dne uzavření příslušné Kupní smlouvy. Společnost je oprávněna Obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu měnit, doplňovat nebo zrušit vydáním nových obchodních podmínek.

Podpisem Kupní smlouvy Kupující potvrzuje, že je s obsahem Obchodních podmínek v plném rozsahu seznámen a výslovně je přijímá, že je mu znám význam všech používaných pojmů a doložek a že veškerá ustanovení těchto Obchodních podmínek mohl rozumně očekávat.

Strany vylučují možnost uzavření Kupní smlouvy pro případ, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle Stran. Ustanovení věty první § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku se neuplatní.

Kupní smlouva a všechny vztahy z nich vyplývající se řídí právním řádem České republiky.

Pro řešení sporů z Kupní smlouvy jsou příslušné obecné soudy České republiky.

Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje zahraniční prvek, pak Strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Vznikne-li pro potřebu Kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01.01. 2018

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(Zkopírujte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznamuji Vám, že tímto odstupuji  od kupní smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a prodávajícím, v souvislosti se zbožím, které jsem si objednal(a) ve Vašem internetovém obchodě a které mi bylo dodáno.

Označení vráceného zboží:  ………………………………………………

Datum objednání: ……………………………………………………………………………

Datum obdržení: ……………………………………………………………………………..

Číslo prodejního dokladu (faktury): ……………………………………………………

Jméno a příjmení spotřebitele: ……………………………………………………………

Adresa spotřebitele:

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpis spotřebitele: …………………………..

Datum  …………………………………………….

 

Reklamační protokol

(Zkopírujte tento formulář a pošlete jej zpět)

Reklamující:

Jméno: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresa: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Email: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Dodavatel: Duponas s.r.o., Fügnerova 710, 46401 Frýdlant

DIČ: CZ 01661051             IČO: 01661051

Číslo prodejního dokladu: …………………………….. Datum prodeje: ……………………………………….

Číslo objednávky: ………………………………………….

Označení reklamovaného zboží: ……………………………………………………………….

Popis závady:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Obsah balení při předání:

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Upozornění: Zboží k reklamaci předávejte vždy kompletní včetně příslušenství, předejdete tak prodloužení doby reklamace.

Preferovaný způsob vyřízení reklamace:

oprava:

výměna:

……………………………………………………….

Datum a podpis reklamujícího